Prawa autorskie

2016/11/16

Wyszukiwanie zasobów naukowych - zbiory danych badawczych (empirycznych) w internecie, data repositories, datasets

Aktualizacja 2023-03-16

Zobacz również Jak znaleźć dane badawcze?


Dane badawcze (research data) – są to zebrane, w wyniku zastosowania różnych technik badawczych, materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.
Powszechnie wyróżnia się dane badawcze surowe, nieprzeanalizowane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów oraz dane, które poddane zostały obróbce. (RUJ, 2019, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/help/0067)

Data journal = czasopismo naukowe, które publikuje artykuły opisujące zbiory danych badawczych, udostępnione w repozytoriach danych lub (rzadko) w formie suplementu do samego artykułu. (Gruenpeter, 2019, s. 5)

Repozytoria (archiwa) danych badawczych (research data archives/repositoriessą to intencjonalnie stworzone zbiory danych (materiałów), powstałych w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzonych na potrzeby konkretnych projektów badawczych. Innymi słowy, termin ten nie określa wszystkich istniejących kolekcji danych, które ewentualnie mogłyby „przydać się” w dociekaniach naukowych, lecz tylko te, które obejmują materiały uzyskane w rezultacie badań, a także zostały zorganizowane celowo, odpowiednio uporządkowane, opisane metadanymi i przygotowane do udostępniania. (Cisek, 2014)

Zasady FAIR Data Principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdatahttps://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair

Zbiór danych badawczych (data set albo dataset) = pojedyncza kolekcja danych, np. zdobytych za pomocą określonej techniki badawczej w ramach jakiegoś projektu naukowego.


Wymagania wydawców czasopism naukowych w zakresie publikowania danych badawczych przez autorów artykułów Archiwa, repozytoria, zbiory danych w Internecie - typy

1) KORPUSY JĘZYKOWE, np. http://www.nkjp.pl/, http://korpus.pwn.pl/, a także Google Książki http://books.google.pl/ z narzędziem Google Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams
2) ZBIORY DANYCH BADAWCZYCH, empirycznych, naukowych (otwarte i w dostępie restrykcyjnym)
3) ZBIORY DANYCH PUBLICZNYCH (otwarte)
4) ZBIORY DANYCH STATYSTYCZNYCH) (otwarte i w dostępie restrykcyjnym)


Wykazy i wyszukiwarki repozytoriów danych badawczych (research data repositories) i zbiorów danych badawczych (research data sets
   
globalne i wielodziedzinowe 
   
narodowe - przykłady

dziedzinowe - przykłady 
   

Data journals

Wykazy data journals
  
Przykłady data journals
  

  
Prezentacje i publikacje na ten temat
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz